พระทราวดียืน ปางประทานพร เนื้อสัมฤทธิ์สนิมเขียว อายุไม่ต่ำกว่า1,200 กว่าปี

พระทราวดียืน ปางประทานพร เนื้อสัมฤทธิ์สนิมเขียว อายุไม่ต่ำกว่า1,200 กว่าปี

พระทราวดียืน ปางประทานพร เนื้อสัมฤทธิ์สนิมเขียว อายุไม่ต่ำกว่า1,200 กว่าปี

พระทราวดียืน ปางประทานพร เนื้อสัมฤทธิ์สนิมเขียว อายุไม่ต่ำกว่า1,200 กว่าปี

พระทราวดียืน ปางประทานพร เนื้อสัมฤทธิ์สนิมเขียว อายุไม่ต่ำกว่า1,200 กว่าปี

พระทราวดียืน ปางประทานพร เนื้อสัมฤทธิ์สนิมเขียว อายุไม่ต่ำกว่า1,200 กว่าปี

รหัส : 75533 
ชื่อพระ : พระทราวดียืน ปางประทานพร เนื้อสัมฤทธิ์สนิมเขียว อายุไม่ต่ำกว่า1,200 กว่าปี
สถาณะ :
ราคา : โชว์
รายละเอียด : (พระทราวดียืน ปางประทานพร เนื้อสัมฤทธิ์สนิมเขียว อายุไม่ต่ำกว่า1,200 กว่าปี)\n\nพระพุทธรูปศิลปะทวารวดีในดินแดนสุวรรณภูมิ\n\nทวารวดีเป็นชื่อที่นักประวัติศาสตร์ชาวต่างประเทศเริ่มใช้เป็นครั้งแรก เพื่อเรียกชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ตอนล่างของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โดยสอบค้นจากจดหมายเหตุการณ์เดินทางของชาวจีนที่บันทึกไว้เมื่อพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ว่า มีอาณาจักรชื่อโปโลโปติตั้งอยู่ระหว่างอาณาจักรศรีเกษตร (ในสหภาพเมียนม่าร์) และอาณาจักรอีสานปุระ(กัมพูชา) ซึ่งนำมาเทียบเคียงกับคำว่า ทวารวดี ซึ่งใช้เป็นสร้อยนามของชื่อเมืองหลวงของไทย เช่น กรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยา เป็นต้น จากนั้นประมาณพุทธศักราช ๒๔๗๒ ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ นักวิชาการชาวฝรั่งเศสได้ใช้ชื่อ ทวารวดี เพื่อเรียกกลุ่มศิลปะที่พบในจังหวัดนครปฐม ลพบุรี ราชบุรี และปราจีนบุรี ซึ่งมีรูปแบบที่แสดงอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบคุปตะ โดยกำหนดอายุสมัยของศิลปะทวารวดีในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาว่า อยู่ระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๖ และศิลปะทวารวดีพบที่หริภุญไชยทางภาคเหนือมีอายุถึงพุทธศตวรรษที่๑๘\n\nต่อมาพุทธศักราช ๒๔๘๖ มีการค้นพบเหรียญเงิน ด้านหนึ่งจารึกข้อความภาษาสันสกฤตว่า ศรีทวารวดี ศวรปุณยะ แปลว่า พระเจ้าศรีทวารวดีผู้มีบุญอันประเสริฐในบริเวณเมืองโบราณนครปฐม ทำให้นักประวัติศาสตร์เชื่อว่า มีอาณาจักรโบราณชื่อ ทวารวดี อยู่จริง และอาจมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองนครปฐม แต่เมื่อภายหลังมีการค้นพบเหรียญเงินที่มีรูปแบบและจารึกข้อความเดียวกับที่กล่าวในที่อื่นๆ อีก ทำให้วิเคราะห์ใหม่ว่า ทวารวดี อาจเป็นชื่อที่ใช้เรียกลุ่มวัฒนธรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมที่พบในเมืองโบราณนครปฐม โดยพิจารณาจากรูปแบบทางศิลปกรรมและหลักฐานทางวัฒนธรรม โดยโบราณวัตถุสถานที่มีลักษณะร่วมกับที่พบในบริเวณดังกล่าว ซึ่งจัดอยู่ในวัฒนธรรมทวารวดีนั้น ถูกพบทั่วไปในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี แหล่งโบราณคดีพงตึก จังหวัดกาญจนบุรี และได้แผ่ขยายไปทางทิศเหนือถึงจังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ ตาก จนถึงจังหวัดลำพูน ทางทิศตะวันออกไปถึงจังหวัดชลบุรี ปราจีนบุรี ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านที่ราบสูงโคราชไปถึงจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และทางทิศใต้ลงไปถึงจังหวัดเพชรบุรี และสุราษฎร์ธานี 
ชื่อร้าน : เอราวัณ
เบอร์โทรศัพท์ : 0871914956
จำนวนคนเข้าชม   14 คน 


------------------------------------------------------------------------------------------------
การซื้อขายรายการวัถุมงคลใดๆ ก็ตาม เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย 
ผู้ซื้อต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะตกลงซื้อ ทางเว็บไม่รับผิดชอบหากมีข้อพิพาท หรือปัญหา จากการซื้อขายทั้งสิ้น